DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Tám

13

Tòa nhà 535 Kim Mã, Hà Nội

14089153_916575188487529_7430579460105754702_n

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trở về trang trước