DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Sáu

10

Nhà máy bao bì Trung Kiên – Thêm kỷ lục sàn C-deck

Với diện tích lên đến 10.000m2/1 sàn thực sự là một kỷ lục với C-deck

Bước cột 10m x 10m

Trở về trang trước