DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Tư

23

Nhà điều hành KDL Hòn Dáu, Hải Phòng

resized_1 resized_2

Trở về trang trước