DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Chung cư cao cấp Licogi 18.1, Hạ Long

Công trình:

Địa điểm:

Quy mô công trình:
Thời gian thi công:

Chủ đầu tư:

Các công nghệ được sử dụng:

Tòa nhà licogi 13 được xây dựng bằng công nghệ sàn rỗng C-Deck

Trở về trang trước