DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Tám

15

Hội thảo tại Viện KHCN và KTXD Hà Nội

 

Hội thảo về công nghệ XD tại Viện KHCN và KTXD Hà Nội, ngày 29-5-2013

 

IMG_3567 IMG_3568 IMG_3574 IMG_3581

Trở về trang trước