DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Mục tiêu

Tháng Chín

17

MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY

MISSIONS

  • KIẾN TẠO CÁC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG HỢP LÝ NHẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH.

TO DESIGN PROPER USE SPACE FOR CONSTRUCTION PROJECT

  • CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẶC BIỆT: RÚT NGẮN THỜI GIAN, HẠ GIÁ THÀNH ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO.

THE SUPPLY INIQUE CONSTRUCTION SOLUTIONS: CONSTRUCTION TIME DECREASELOWER COSTS, HIGH ECONOMIC EFFICENCY

  • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG, CỦA CỘNG ĐỒNG, TRONG ĐÓ CÓ SỰ LỚN MẠNH CỦA CÔNG TY.

TO IMPROVE THE QUALITY OF WORKS, MAKE CONTRIBUTION TO ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE BENEFIT OF CUSTOMERS, COMMUNITY AND THE GROWTH OF THE COMPANY

CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

DEVELOPMENT STRATEGY

 

  • KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

ALWAYS WILLING TO WORK WITH COMPANIES, ORGANIZATIONS AT HOME AND ABROAD

  • KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, TÌM TÒI NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP MỚI HỮU HIỆU THEO KHẨU HIỆU THEO KHẨU HIỆU “TINH HOA TRÍ THỨC NHÂN LOẠI KẾT HỢP VỚI TRÍ TUỆ VIỆT NAM”

CONTINUOUSLY CREATIVE TO STUDY AND OFFER NEW SOLUTIONS WITH THE SLOGAN “COMBINATION OF MANKIND’S QUINTESSENCEANDKNOWLEDGEWITHVIETNAMESE INTELLIGENCE”

 

  • LUÔN TÌM RA CÁC GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH PHỨC TẠP NHẨT

TO OFFER SEST SOLUTIONS FOR MOST COMPLICATED WORKS

  • CAM KẾT BẢO HÀNH VÀ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM LÂU DÀI VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA MÌNH KHI SỬ DỤNG VÀO XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

GUARANTEE THE WARRANTY AND BE RESPONSIBLE FOR QUALITY OF OUR PRODUCTS.

Trở về trang trước