DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Chín

20

Làm việc với Tập đoàn HUD về nhà ở xã hội (8-2012)

Trở về trang trước