DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hợp tác trong nước và quốc tế

Tháng Chín

19

Hợp tác Vietpa và Vitec tại Panama

Tháng 4 năm 2012, Công ty Vietpa và Vitec đã cùng nhau thực hiện việc mang các công nghệ mới của Vitec tiếp cận các dự án, tham gia đấu thầu các dự án lớn và tiến hành đăng ký bảo hộ tại Panama.

Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (1) Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (2) Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (3) Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (4) Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (5) Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (6) Vitec hợp tác với Vietpa trong việc sử dụng sàn rỗng công nghệ mới (7)

Trở về trang trước