DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hợp tác trong nước và quốc tế

Tháng Hai

28

Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ XD với công ty Angkor Bio Cogen – Cambodia

anh (1)

 

Trở về trang trước