DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Tư

25

Hội thảo “Giới thiệu nhóm giải pháp xây dựng mới”

Chia sẻ thông tin về gói giải pháp công nghệ XD mới với các nhà đầu tư thông qua Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (tên giao dịch IDT International JSC, gọi tắt là IDT)

6 7 resized_1 resized_2 resized_3 resized_4 resized_5 resized_8 resized_9

Trở về trang trước