DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Tư

23

VITEC đã là Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 23-4-2014, công ty Vitec đã chính thức được nhà nước công nghận là Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

resized_GCN KHCN VITECH 140423

Trở về trang trước