DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Sáu

6

Sáng chế 19330 – Búa tạo hình khối bê tông và phương pháp thi công gia cố nền đất yếu

Trở về trang trước