DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Sáu

6

Sáng chế 19070 – Chi tiết theo dõi và khống chế độ lún, phương pháp thi công móng và hệ móng được xây dựng bằng phương pháp này.

Trở về trang trước