DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Sáu

6

Sáng chế 13616 – Phương pháp tổ hợp móng cọc phễu, móng bè và móng cọc nhồi, và tổ hợp được tạo ra bởi phương pháp này

Trở về trang trước