DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Sáu

6

Giải pháp hữu ích – Kết cấu nền dùng cho sàn bê tông rỗng

Trở về trang trước