DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Film công nghệ

Tháng Mười

26

VTV1 – Ý tưởng mới, sàn C Deck

Trở về trang trước