DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Sàn rỗng không dầm C-Deck (sàn bê tông bóng)

Tháng Chín

19

Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck

Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (1) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (2) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (3) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (4) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (5) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (6) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (8) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (9) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (10) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (11) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (7) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (12) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (13) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (14) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (15) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (16) Hình ảnh các chi tiết thi công sàn C-Deck (17)

Trở về trang trước