DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Gia cố nền móng Top-Base

Tháng Tám

12

Đề tài B2014-03-13 áp dụng Top-base ở đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài B2014-03-13 áp dụng Top-base ở đồng bằng sông Cửu Long – Trường đại học xây dựng và trường đại học Cần Thơ phối hợp nghiên cứu.

Trở về trang trước