DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Mục tiêu

Tháng Chín

17

MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY MISSIONS KIẾN TẠO CÁC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG HỢP LÝ NHẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH. TO DESIGN PROPER USE SPACE FOR CONSTRUCTION PROJECT CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẶC BIỆT: RÚT NGẮN THỜI GIAN, HẠ GIÁ THÀNH ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO. THE SUPPLY INIQUE CONSTRUCTION […]

Xem tiếp