DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Kết cấu không gian

Tháng Chín

28

Giới thiệu

Kết cấu không gian dùng để chỉ các hệ kết cấu chịu lực mà các bộ phận của nó không cùng nằm trong một mặt phẳng. Cụ thể hơn kết cấu không gian có thể hiểu như hệ thanh không gian cấu tạo nên hệ dàn không gian (DKG) vượt nhịp lớn. DKG thích hợp […]

Xem tiếp

Tháng Chín

18

Tháng Chín

18

Tháng Chín

18