DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Tháng Tư

24

06-BXD_235-QD-BXD_04042017.signed_Page_16

Trở về trang trước